ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

            a) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile, ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

            b) e.i.r.p (Effective Isotropic Radiated Power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

            c) e.r.p (Effective Radiated Power): Etkin yayılım gücünü,

            ç) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

            d) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,

            e) Hz: Frekans birimi olan Hertzi,

            f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

            g) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

            ğ) kHz: Kilo Hertzi,

            h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

            ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

            i) MHz: Mega Hertzi,

            j) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

            Genel Esaslar

            MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan telsiz sistem ve cihazları, bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

            (2) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistemleri veya cihazları Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadan kullanılır. Özel telsiz sistem kullanıcıları, eklerde yer alan telsiz cihaz ve sistemleri belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanmaları kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındaki kullanımdan kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul etmek zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındaki kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyetik girişim olması halinde, bu girişimin kaldırılması için Kurum gerekli çalışmaları yapar.

            (3) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistem ve cihazlarının münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmaması, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.

            (4) Eklerde belirtilen cihaz ve sistemlerin, bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ve kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması zorunludur.

            (5) Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

            (6) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazların kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

            (7) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu cihaz veya sistemin kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz gün süre verilir.

            (8) Bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazlar; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 6 – (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Mevcut ruhsatname ve sertifikalar

            GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanlarının ruhsatnameleri ile halk bandı (CB) telsiz cihazlarının sertifikaları Kurum tarafından iptal edilir. Ancak, söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamında, sertifika, ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

            Mevcut sistem ve cihazlar

            GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut sistem ve cihazların frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak eklerde belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

            Yürürlük

            MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK-4

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

 

            Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

            MADDE 1 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.

 

            Tanımlar

            MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

            a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

            b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

            c) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

            ç) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,

            d) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini,

            e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

            d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

            f) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

            g) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

            ğ) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

            h) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

            ı) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks’i,

            i) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

            j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

            k) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,

            l) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini

            ifade eder.

 

            Kullanım kısıtlamaları

            MADDE 3 – (1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve sabit merkez telsiz cihazları Tablo-1de belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.

            (2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

            (3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

            (4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

            (5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.

            (6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.

            (7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

            (8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

            (9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

            (10) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

            (11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-1’de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

            (12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

            (13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

            (14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

            (15) Amatör telsizciler tarafından:

            a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

            b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

            c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

            ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

            d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

            e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

            f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,

            g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

            ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

            h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

            ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması

            yasaktır.

            (16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

 

            Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

            MADDE 4 – (1) Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.

            (2) Bu Ek’e ait Tablo-1deki frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.

            (3) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri Tablo-3te yer almaktadır.

Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, EK-4 olarak yayımlanmıştır.

 

 Tablo–1:  Amatör Radyo Band Planları

Band

(MHz)

Dalga

Boyu

Frekans Bandı

Tahsis  Durumu

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama

Verici Çıkış Gücü

Verici PEP Gücü

İzin Verilen Belge Sınıfı

İzin Verilen Emisyon Tipi

0,136

2200 m

135.7-137.8 kHz

S

 

1 W

5 W

A ve B

A1A, A1B

1,8

160 m

1810–1840 kHz

1840–1850 kHz

P

S

11

9 W

30 W

A

A1A, J3E

3,5

80 m

3500–3610 kHz

3610–3800 kHz

P

S

9

75 W

 

75 W

 

A1A

A1B

A2A

A3C

F1A

F2B

F2A

H3E

J2A

J2B

J3C, J3E, R3E

7

40 m

7000–7200 kHz

P

2, 14

10

30 m

10100–10150 kHz

S

2, 4,  5

100 W

14

20 m

14000–14250 kHz

14250–14350 kHz

P

P

2, 3

3

400 W

18

17 m

18068–18168 kHz

S

1, 3

21

15 m

21000–21150 kHz

21151–21450 kHz

P

P

2, 3

3

24

12 m

24890–24990 kHz

S

1, 2, 3

30

10 m

28000–29700 kHz

P

2, 3,  6, 10, 14

A1A

A1B

A2A, A2B

A3C

A3F

C3F

F1A

F1B

F2A

F2B

F3E, F3F

G3E

H3E

J2A

J2B

J2C

J3E

J3F

R3E

50

6 m

50–52 MHz

S

1, 10,15

 

 

144–146

2 m

144–146 MHz

P

2, 3,  7,  8, 10,  13,16

75 W

 

 

 

 

400 W

A-B-C

 

 

430.200–430.700 MHz

S

 

 

 

431.550–431.825 MHz

S

 

430–440

70 cm

432,000–432,975 MHz

S

3, 7,  8, 10,16

 

 

433.400–433.575 MHz

S

 

 

 

435.000–437.975 MHz

S

 

 

 

439.150–439.425 MHz

S

 

1300

23 cm

1240–1300 MHz

S

3, 7,  8, 10

A-B

5700

6 cm

5650–5670 MHz

5820–5850 MHz

S

S

3, 12

10000

3 cm

10450–10452 MHz

S

3

24000

12 mm

24000–24050 MHz

P

3, 12

47000

6 mm

47000–47200 MHz

P

3, 12

75000

4 mm

75500–76000 MHz

P

3

142000

2 mm

134000-136000 MHz

136000-142000 MHz

P

S

3

 

 

Tablo–2: Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

 

 

Karakter

 

Açıklama

(1) Bir

Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.

 

(2) İki

3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.

(3) Üç

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

 

(4) Dört

Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.

(5) Beş

Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.

 

(6) Altı

F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.

 

(7) Yedi

El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir.

 

(8) Sekiz

Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

 

(9) Dokuz

Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.

 

(10) On

Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.

(11) Onbir

J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.

 

(12) Oniki

Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.

 

(13) Onüç

Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.

 

(14) Ondört

Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.

(15)Onbeş

50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.

 

(16) Onaltı

C Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.

 

(P)  

Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.

 

(S)

İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.

 

Tablo–3: Emisyon Tipleri

 

Kısaltmalar

Emisyon Çeşidi

Band Genişliği

A1A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 

100 Hz

 

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.

100 Hz

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.                       

2.1 kHz

A3C

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.         

3 kHz

A3F

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

10.5 MHz

 

C3F

Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                  

7.25 MHz

F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.

304 Hz

F1B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

304 Hz

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.      

1.42 kHz

F2B

 

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.

1.42 kHz

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.)    

16 kHz

F3F

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

G3E

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz'dir.)

16 kHz

 

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.         

3 kHz

J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.        

134 Hz

 

J2B

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

134 Hz

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.

3 kHz

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.     

3 kHz

J3F

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.