20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo

ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda

kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer

sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak

kullanılan, Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz

cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve

telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel

amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik

düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 6, 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

b) Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri

elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

c) Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla

kullanılan telsiz sistemini,

ç) Dâhili (Dedicated) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş ve cihazla birlikte

kullanılan anteni,

d) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications-Sayısal kablosuz telefon) :

Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler

kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline

bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemi,

e) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI-Automatic Vehicle Identification): Araçta teçhiz

edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile

ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan

sistemi,

f) e.i.r.p (Effective isotropic radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

g) e.r.p (Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü,

ğ) Endüktif sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük

frekanslı telsiz sistemlerini,

2/12

h) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan

her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın

veya elektromanyetik etkiyi,

ı) Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

i) Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici

ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

j) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

k) Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri: Karayolları taşımacılık ve

ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar

arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafe erişimli mikrodalga

veri iletişim sistemlerini,

l) Kısa mesafe erişimli telsiz cihazları (KET): Genellikle ev, işyeri, garaj, fabrika, depo,

antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda, kampus veya açık alanlarda

kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer

sistemlerde zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime açık

olarak kullanılan cihazları,

m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Maksimum ortalama güç: Eğer vericide güç kontrolü uygulanıyor ise vericinin yayın

esnasındaki maksimum ortalama güç seviyesini,

ö) Model araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan

model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

p) Otomatik tren kontrol sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına

yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının

ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki

ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,

r) Özel Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio - PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri

haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

s) RF algılayıcılar (dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit

ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

ş) SBT cihazları: Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazları,

t) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek

şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş

iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol

durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

u) Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş konnektörlü veya

konnektörsüz anteni,

ü) Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve

makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya

yarayan telsiz cihazlarını,

v) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla

otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana

gelen sistemi,

y) Veri iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden

herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

z) Watt (W): Güç birimini,

aa) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya

diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme

hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik

girişimi

ifade eder.

3/12

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz

cihaz ve sistemler:

(a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik

düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline

gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

(b) Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemleri

üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin

kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.

(c) Münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi

bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari

amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve

27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme

Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve

sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı

kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

(ç) Bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak

istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

(2) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin kurma ve kullanma esaslarına,

teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihaz ve Sistemleri ile Teknik Kriterleri

Belirli hizmet için kesin olarak tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları

MADDE 6- (1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları, videokamera,

eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarında kullanılan sayısal veya analog her türlü

ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla

kullanılır.

Tablo 1: Tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazlarının teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü veya Manyetik

Alan Şiddeti

Anten Tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik veya

Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir

b

13.553- 13.567 MHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik veya

Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir

c 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBμA/m

veya 10 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir

ç 40.660-40.700 MHz

10 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir

d 138.20-138.45 MHz 10 metrede 42 dBμA/m

e 433.050-434.790 MHz 10 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

Ses sinyalleri hariç.

e1 433.050-434.790 MHz 1 mWe.r.p

-13 dBm/10 kHz

Tümleşik veya

Dahili --

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

250 kHz’den daha büyük band genişliğindeki geniş

band modülasyonlar için güç yoğunluğu -13

dBm/10kHz’dir. Ses sinyalleri hariç.

4/12

e2 434.040-434.790 MHz

10 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili

25 kHz’e

kadar,

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir.

Ses sinyalleri hariç.

f 863-870 MHz

≤25 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili

47 ve

daha

fazla

kanal

için

≤100kHz

z

Frekans Atlamalı Spread Spektrum Modülasyon

tekniği kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

≤25 mWe.r.p

Güç yoğunluğu -4.5

dBm/100 kHz

Tümleşik veya

Dahili ---

Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı hariç

Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı ve diğer

geniş band modülasyon teknikleri kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

≤25 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili --- Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

f1 868.000-868.600 MHz 25 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili --

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı

50 kHz ve 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilecek

şekilde 100 kHz’dir.

f2 868.700-869.200 MHz

25 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili --

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50

kHz ve 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilecek

şekilde 100 kHz’dir.

f3 869.400-869.650 MHz 500 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili 25 kHz

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri

aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir.

Bir veya daha fazla kanal için kanal aralığı

25 kHz’dir.

f4 869.700-870.000 MHz

25 mWe.r.p

Tümleşik veya

Dahili --

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans

bandı kullanılabilir.

g 2400-2483.5 MHz 10 mWe.i.r.p Tümleşik veya

Dahili --

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

Aynı zamanda video-kamera uygulamaları için de

kullanılabilir.

ğ 5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p Tümleşik veya

Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

h 24.00-24.25 GHz

100 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili --

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

ı 61.0-61.5 GHz

100 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili --

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

i 122-123 GHz

100 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili --

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

j 244-246 GHz

100 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili -

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

k 148-152 MHz

10 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili

12.5/25

kHz

Eğitim ve araştırma kurumları; hayvan takip ve

izleme amaçlı kullanılacaktır.

Arama-kurtarma cihazları

MADDE 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafe erişimli telsiz

cihazları, Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri

Çalışma Frekansı

Maksimum Çıkış

Gücü veya Manyetik

Alan Şiddeti

Anten Tipi Kanal Aralığı Açıklama

a

456.9 – 457.1 kHz 10 metrede 7 dBμA/m Tümleşik

Sürekli dalga

modülasyonu

yok.

Çığ ve heyelanda arama kurtarma

amacıyla kullanılacaktır.

b

40.675 MHz 100 mW e.r.p Dahili 25 kHz Sadece afet durumunda arama

kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

c1

169.4-169.475 MHz

500 mW e.r.p Tümleşik En fazla 50 kHz Uzaktan ölçüm amacıyla

kullanılacaktır.

c2

169.4-169.475 MHz 500 mW e.r.p Tümleşik En fazla 50 kHz Takip ve yer tespit amacıyla

kullanılacaktır.

5/12

Genişband veri iletim sistemleri

MADDE 8- (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal

alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait veya kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda veri

iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla, sadece dahili

kullanıma izin verilen genişband veri iletim sistemleri, Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun

olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme

Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve

sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı

kurup işletme hakkına sahip olanlar, Tablo-3’de belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, konu

Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü Anten Tipi Kanal

Aralığı Açıklamalar

a

2400-2483.5

MHz 100 mWe.i.r.p Tümleşik

veya Dahili ---

Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı modülasyon tekniği

haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum güç

yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./1 MHz’dir.

b

5150-5350

MHz

200 mW

(Maksimum

ortalama güç)

Tümleşik

veya Dahili ---

Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe

dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir.

Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri

mevcut olmalıdır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 10

mW/1 MHz’dir. Bu bandda çalışan cihazlarda radar

sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin

alınması zorunludur.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

c

5470-5725

MHz

1 W

(Maksimum

ortalama güç)

Tümleşik

veya Dahili ---

Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir.

Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri

mevcut olmalıdır. Bu bandda çalışan cihazlarda radar

sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin

alınması zorunludur. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 50

mW/1 MHz değeri ile sınırlı olacaktır.

ç

57-66 GHz 25 dBm

(Ortalama güç)

Tümleşik

veya Dahili --- Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır. Maksimum

ortalama güç yoğunluğu - 2 dBm/1 MHz’dir.

d

57-66 GHz 40 dBm

(Ortalama güç)

Tümleşik

veya Dahili --- Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

Maksimum ortalama güç yoğunluğu 13 dBm/ MHz’dir.

Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri

MADDE 9- (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik araç tanımlama,

otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te belirtilen teknik

kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü veya

Manyetik Alan

Şiddeti

Anten Tipi

Kanal

Aralığı

Açıklama

a 2446-2454 MHz 500 mWe.i.r.p Tümleşik

veya Dahili ---

Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde

kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif

olacaktır. 2446-2454 MHz bandında 1.5 MHz

genişliğinde 5 kanal.

b 27.090 - 27.100 MHz 10 metrede

42 dBA/m Dahili ---

Otomatik tren kontrol sistemlerinde kullanılacak.

c 516 - 8516 kHz 10 metrede

7 dBA/m Dahili ---

Yeni uygulamalarda kullanılmayacak olup, 2011’e

kadar mevcut kullanımlar aşamalar halinde

kaldırılacaktır. Merkez frekansı 4516 MHz olacaktır.

ç 984 – 7484kHz 10 metrede

9 dBA/m Sadece bir trenin Eurobalise sinyal alındısı için

kullanılacaktır. Merkez frekansı 4234 kHz olacaktır.

d 7.3 - 23.0 MHz 10 metrede

-7 dBA/m

10 kHz’lik band genişliği için belirlenmiş maksimum

alan şiddeti, uzaysal olarak 200 metrelik çevrime

ortalaması alınmış şekilde. Sadece tren var iken aktif

olacaktır. Merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.

6/12

Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

MADDE 10- (1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme,

trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları

taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi

amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini

karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve

benzeri şekilde kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri Tablo-5’te

gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü Anten

Tipi

Kanal

Aralığı Açıklamalar

a 5795 -5805 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p

Tümleşik

veya

Dahili

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir.

Yoldan araca sistemler için kullanılacak.

Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5

MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise

kanal aralığı 10 MHz .

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s

gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda (31

kbit/s) 2 We.i.r.p ’ye izin verilmektedir.

b 5805 -5815 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p

Tümleşik

veya

Dahili

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar

(SBT) için de tahsislidir .

Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler için

kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5

MHz ve 5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810

MHz için ise kanal aralığı 10 MHz..

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 Weve 500 kbit/s

gönderme, 250 kbit/s alma veya 31 kbit/s’lık düşük

hızlarda 2 We’a izin verilmektedir.

c

76 -77 GHz

55 dBm (maksimum güç)

-23.5 dBm (sadece puls radar,

ortalama güç)

-50 dBm (ortalama güç)

Dahili -- Araç ve alt yapı radar sistemleri.

ç

21.65-26.65 GHz -43.3 dBm/1 MHze.i.r.p

Maksimum 0 dBm/50 MHz. e.i.r.p Dahili -- 22 GHz’in altında 61.3 dBm/MHze.i.r.p

d

77-81 GHz -3 dBm/MHze.i.r.p Dahili -- --

RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

MADDE 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi

amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz

cihazları, Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 6: RF Algılayıcı (Dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Anten

Tipi

Kanal

Aralığı Açıklamalar

a 2400-2483.5 MHz 25 mW e.r.i.p Tümleşik veya

Dahili -- --

b 9200-9500 MHz 25 mW e.r.i.p Tümleşik veya

Dahili --- --

c 9500-9975 MHz 25 mW e.r.i.p Tümleşik veya

Dahili -- --

ç 13.4-14.0 GHz 25 mW e.i.r.p Tümleşik veya

Dahili -- --

7/12

d 24.05-24.25 GHz 100 mW e.i.r.p Tümleşik veya

Dahili -- --

e 4.5 – 7 GHz -41.3dBm/MHz

e.i.r.p. Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

f 8.5 – 10.6 GHz -41.3dBm/MHz

e.i.r.p. Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

g 24.05 – 27.00 GHz -41.3dBm/MHz

e.i.r.p. Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

ğ 57-64 GHz -41.3dBm/MHz

e.i.r.p. Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

h 75-85 GHz -41.3dBm/MHz

e.i.r.p. Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

Alarm sistemleri

MADDE 12- (1) Güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile

hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almasına yarayan

telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan Kişisel

Alarm Sistemleri, Tablo-7’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 7: Alarm Sistemleri Teknik Kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü Anten Tipi Kanal

Aralığı Açıklamalar

a 868.6-868.7 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 25 kHz Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki veri

iletiminde de kullanılabilir.

b 869.25-869.30 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 25 kHz

c 869.65-869.70 MHz 25 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 25 kHz

ç 869.20-869.25 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 25 kHz Kişisel alarm sistemlerinde kullanılacak.

d 869.3-869.4 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 25 kHz

e 169.4750-169.4875 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 12.5 kHz Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak

şekilde kullanılacak.

f 169.5875-169.6000 MHz 10 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 12.5 kHz Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak

şekilde kullanılacak.

Model araç uzaktan kumanda cihazları

MADDE 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç uzaktan

kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri

Kanal Frekansı/Frekans

Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü Anten Tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a

26.995 MHz,

27.045 MHz,

27.095 MHz,

27.145 MHz,

27.195 MHz

100 mW e.r.p Dahili 10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali

gönderilemez.

b 34.995-35.225 MHz 100 mW e.r.p Dahili 10 kHz

Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir.

Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali

gönderilemez.

8/12

c

40.665 MHz,

40.675 MHz,

40.685 MHz,

40.695 MHz

100 mW e.r.p Dahili 10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali

gönderilemez.

Endüktif sistemler

MADDE 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik

sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik

tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri,

otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri

uygulamaları kapsayan endüktif sistemler, Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda

belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri

Frekans Bandı Manyetik Alan Şiddeti Anten Tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a 9-90 kHz

10 metrede 72 dBμA/m

(30 kHz ‘de 3 dB/octave)

Tümleşik

veya Dahili ---

Çerçeve (Loop) anten kullanılması

durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki

alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 )

olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den

küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır.

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

Çıkış gücü seviyesi 30 kHz’te 3dB/oct düşer.

b 90 -119 kHz 10 metrede 42 dBμA/m

Tümleşik

veya Dahili ---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

c 119-135kHz

10 metrede 66 dBμA/m

(119 kHz’ de 3

dB/octave)

Tümleşik

veya Dahili ---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

Çıkış gücü seviyesi 119 kHz’te 3dB/oct düşer.

ç 135-140 kHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

d 140-148.5 kHz 10 metrede 37.7 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

e 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

f 7400-8800 kHz 10 metrede 9 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- --

g 13.553-13.567 MHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

h1 13.553-13.567 MHz 10 metrede 60 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama

sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde

kullanılacaktır.

h2 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- ---

ı 10.2-11 MHz 10 metrede 9 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- --

i 3155-3400 kHz 10 metrede 13.5 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

j1 148.5 kHz-5 MHz 10 metrede -15 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz

band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band

genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin

verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5

dBμA/m olacak ancak, 10 kHz band

genişliğindeki (10 metrede) -15 dBμA/m alan

şiddeti korunacaktır.

j2 5-30 MHz 10 metrede -20 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz

band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band

genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin

verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5

dBμA/m olacak ancak, 10 kHz band

genişliğindeki (10 metrede) -20 dBμA/m alan

şiddeti korunacaktır.

9/12

j3 400-600 kHz 10 metrede -8 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop)

bobin anten kullanılabilir.

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama

sistemleri tarafından kullanılacaktır.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz

band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band

genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin

verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5

dBμA/m olacak ancak, 10 kHz band

genişliğindeki (10 metrede) -8 dBμA/m alan

şiddeti korunacaktır.

Bu sistemler minimum 30 kHz band

genişliğinde çalıştırılmalıdır.

Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar

MADDE 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve

özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı

cihazlar, Tablo-10’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü Anten Tipi

Kanal

Aralığı

Açıklama

a

29.7-47.0 MHz 10 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili 50 kHz

Ayarlanabilir aralık temellidir.

30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz

bandları harmonize askeri bandlardır.

b 173.965-174.015MHz 2 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili 50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

c 863-865 MHz 10 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili --- --

ç 174-216 MHz 50 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili ---

Ayarlanabilir aralık temellidir.

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz

mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

d 470-862 MHz 50 mWe.r.p Tümleşik veya

Dahili ---

Ayarlanabilir aralık temellidir.

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz

mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

e l785-l795 MHz

20 mWe.i.r.p

veya

50 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili ---

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz

mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

f l795-l800 MHz

20 mWe.i.r.p

veya

50 mWe.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili ---

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz

mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

g1 169.400-169.4750 MHz 10 mW Tümleşik veya

Dahili

En fazla

50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

g2 169.4875-169.5875 MHz 10 mW Tümleşik veya

Dahili

En fazla

50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

h 169.4-174.0 MHz 10 mW Tümleşik veya

Dahili

En fazla

50 kHz

İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

Ayarlanabilir aralık temellidir. Bu banddaki diğer

kullanımlardan meydana gelecek enterferansa dikkat

edilmelidir.

Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

MADDE 16- (1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan

alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü veya Manyetik

Alan Şiddeti

Anten tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a 402-405 MHz 25 μW e.r.p

Tümleşik

veya Dahili 25 kHz

Band genişliğini 300 kHz'e kadar genişletebilmek için

yan kanallar birleştirilebilir.

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçleri içindir.

a1 401-402 MHz 25 μW e.r.p Tümleşik

veya Dahili 25 kHz

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için

25 kHz’lik yan kanallar birleştirilebilir.

10/12

a2 405-406 MHz 25 μW e.r.p Tümleşik

veya Dahili 25 kHz

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için

25 kHz’lik yan kanallar birleştirilebilir.

b 9-315 kHz 10 metrede 30 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde

endüktif çevrim (loop) tekniği kullanılır.

c 315-600 kHz 10 metrede -5 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili --- Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda

kullanılır.

ç 30-37.5 kHz 1 mW e.r.p Tümleşik

veya Dahili --- Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü,

vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.

d 12.5-20 MHz 10 metrede -7 dBμA/m Tümleşik

veya Dahili ---

Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen

aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda

kullanılacaktır.

Maksimum alan şiddeti 10 kHz band genişliği için

belirtilmiştir.

Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen

aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band

genişliğinde 3 dB,

800 kHz band genişliğinde 10 dB,

2 MHz band genişliğinde 20 dB olarak

tanımlanmaktadır.

Kablosuz ses sistemleri

MADDE 17-(1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı

cihazlardan oluşan kablosuz ses sistemleri, Tablo-12’e belirtilen teknik kriterlere uygun olmak

kaydıyla kullanılır.

Tablo 12: Kablosuz ses sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü

Anten tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a

863-865 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik ----

b 864.8-865 MHz 10 mW e.r.p

Tümleşik 50 kHz Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses

sistemleri sadece bu bandda kullanılacaktır.

c

1795-1800 MHz

20 mW e.i.r.p Tümleşik -- --

ç 87.5-108 MHz 50 nW e.r.p Tümleşik 200 kHz --

Radyo frekanslı tanımlama sistemleri

MADDE 18-(1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal

alanlarda, mülkiyeti kullanıcıya ait ya da kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda frekans

sinyalleri yoluyla, veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, depo arşivleme, yakınlık

sensörü, el cihazlarından data transferi, kablosuz etiket ve benzeri işlemleri yapan ve sadece dahili

kullanıma izin verilen sistemler, Tablo-13’te veya bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen

teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 13: Radyo frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü

Anten tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a

2446-2454 MHz

500 mW e.i.r.p veya

4 W e.i.r.p

Tümleşik veya

Dahili

--

500 mW e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihazlar

sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda görev

çevrimi herhangi bir 200ms için <%15 olmalıdır (30 ms

açık, 170ms kapalı).

Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p ‘i üzerinde olması durumunda

bina dışından itibaren 10 uncu metrede alan şiddeti; bina

dışına kurulu ve 500 mW e.i.r.p çıkış gücündeki cihazın

eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir.

Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p ‘i üzerinde olması durumunda,

Frekans Atlamalı Spektrum Yayılım tekniği kullanılacaktır.

Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

11/12

b1

865.0-865.6 MHz

100 mW e.r.p

Tümleşik veya

Dahili 200 kHz

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 1-3 üncü kanallar

kullanılacaktır.

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri

kullanılmayacaktır.

b2

865.6-867.6 MHz

2 W e.r.p Tümleşik veya

Dahili 200 kHz

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 4-13 üncü kanallar

kullanılacaktır.

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri

kullanılmayacaktır.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

b3

867.6-868.0 MHz

500 mW e.r.p Tümleşik veya

Dahili 200 kHz

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri

kullanılmayacaktır.

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 14-15 inci kanallar

kullanılacaktır.

Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)

MADDE 19- (1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını

ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazlar, Tablo-

14’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 14: Özel mobil telsiz 446 teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü

Anten tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a

446.000-446.100 MHz

500 mW e.r.p

Tümleşik 12.5 kHz --

b

446.100-446.200 MHz

500 mW e.r.p Tümleşik 6.25/12.5

kHz

Sadece sayısal kullanım.

DECT (Sayısal kablosuz telefon sistemleri)

MADDE 20- (1) Lokal alanda telefon hatlarına bağlı kısa mesafe erişimli telsiz

haberleşmesinde kullanılan DECT cihazları, Tablo 15’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak

kaydıyla kullanılır.

Tablo 15: Sayısal kablosuz telefon sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Çıkış Gücü

(e.r.p)

Anten tipi Kanal

Aralığı Açıklama

a

1880-1900 MHz

250 mW Tümleşik veya Dahili 1728 kHz

---

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve sistemlerin kullanıcıları, Kurum

tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, öncelikle hava ve deniz seyrüsefer

sistemleri olmak üzere diğer telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı

elektromanyetik girişim yaratmayacaklardır. Zararlı elektromanyetik girişim olduğunun tespiti

veya bildirilmesi halinde, faaliyetleri durdurulur ve gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanır.

12/12

(2) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu

Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu

sistem veya cihazın kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz (30) gün süre

verilir. Süre sonunda Kurumca kabul edilebilir bir gerekçe belirtmeden söz konusu ihlali

kaldırmayanların ihlale neden olan cihaz ve sistemleri mühürlenir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu

telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler dışında

değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca şikâyette

bulunulur.

(4) Bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin; Kurum tarafından 24/3/2007 tarihli ve

26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları

Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun

olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22- (1) 16/3/2007 tarihli 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe

Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 23- (1) Diğer mevzuattan 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliğine yapılan bütün atıflar bu

Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından

frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik

kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Kanunun 36 ncı Maddesi birinci fıkrası (b) bendi ile 37

nci Maddesi üçüncü fıkrası kapsamında ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline

gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin

yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve

diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak bu Yönetmelikte

belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.